نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. کنترل عاطفی تفاوت زمانی سیستم های چند متغیره

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

جواد عبدی؛ علی خاکی صدیق؛ کارولوکس؛ مهرداد فتوره چی