نویسنده = �������������� ��������
پیدایش رسوب و تغییر نفوذپذیری در مخازن زیرزمینی نفت بر اثر تزریق آب دریا

دوره 30، شماره 1، خرداد 1376

داود خیرخواه؛ احمد تیموری؛ نادر ابوالحسنی راد