نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. توزیع تنش در زیر پی های نامنظم

دوره 30، شماره 1، بهار 1376

حسن رحیمی؛ عبدالحسین هورفر