نویسنده = ������������ ������
توزیع تنش در زیر پی های نامنظم

دوره 30، شماره 1، خرداد 1376

حسن رحیمی؛ عبدالحسین هورفر