نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. توزیع تنش در زیر پی های نامنظم

دوره 30، شماره 1، بهار 1376

حسن رحیمی؛ عبدالحسین هورفر