نویسنده = �������� �������� ������������������
تعداد مقالات: 2
1. شاخص آسیب و آسیب پذیری ساختمانهای بتن آرمه در اثر زلزله

دوره 31، شماره 1، بهار 1377

ایرج محمودزاده کنی؛ فیروز امامی فروشانی


2. تحلیل غیرخطی پوسته های بتن مسلح

دوره 30، شماره 1، بهار 1376

ایرج محمودزاده کنی؛ سهیل محمدی