نویسنده = �������� �������� ������������������
شاخص آسیب و آسیب پذیری ساختمانهای بتن آرمه در اثر زلزله

دوره 31، شماره 1، خرداد 1377

ایرج محمودزاده کنی؛ فیروز امامی فروشانی


تحلیل غیرخطی پوسته های بتن مسلح

دوره 30، شماره 1، خرداد 1376

ایرج محمودزاده کنی؛ سهیل محمدی