نویسنده = ابوالحسن رضاپور کورنده
معرفی الگوریتم CLMS برای فیلتر FIR وفقی براساس توابع همبستگی

دوره 30، شماره 1، خرداد 1376

محمدرضا الشریف؛ ابوالحسن رضاپور کورنده