نویسنده = �������� ������ �������� ������ ����������