نویسنده = یوسف شفاهی
استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار

دوره 41، شماره 2، خرداد 1386

یوسف شفاهی؛ شهاب الدین کرمانشاهی


مدلسازی تولید سفر با استفاده از روش شبکه های عصبی-فازی

دوره 36، شماره 3، آذر 1381

یوسف شفاهی؛ محمدرضا فرزانه؛ محمد تشنه لب