نویسنده = محمدرضا الشریف
ترکیب اندازه شبکه اطلاعات، روشی نوین برای ترکیب اطلاعات سنسوری

دوره 36، شماره 3، آذر 1381

رضا حسین نژاد؛ بهزاد مشیری؛ محمدرضا الشریف


معرفی الگوریتم CLMS برای فیلتر FIR وفقی براساس توابع همبستگی

دوره 30، شماره 1، خرداد 1376

محمدرضا الشریف؛ ابوالحسن رضاپور کورنده