نویسنده = ���������� ������ ��������
ترکیب اندازه شبکه اطلاعات، روشی نوین برای ترکیب اطلاعات سنسوری

دوره 36، شماره 3، آذر 1381

رضا حسین نژاد؛ بهزاد مشیری؛ محمدرضا الشریف