نویسنده = �������������� ���������� ������ ������
طراحی بهینه سیستم تعلیق فعال خودرو با هدف کاهش همزمان نیرو و جرک

دوره 37، شماره 1، خرداد 1382

محمد محجوب جهرمی؛ مرتضی تقی پور گورابی