نویسنده = �������� �������������� ����������
استخراج مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک Shape from Shading

دوره 37، شماره 1، خرداد 1382

لیلا هاشمی بنی؛ علی عزیزی؛ محمدحسن هاشمی بنی؛ فرهاد صمدزادگان