نویسنده = ������������ ������ ���������������� ��������������
ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی

دوره 37، شماره 1، خرداد 1382

محمود نیکخواه؛ سید مجدالدین میرمحمد حسینی