نویسنده = ها، عباس حاجی فتحعلی
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی زمان بندی خدمه در راه آهن و حل ابتکاری با الگو سازی محدودیت ها

دوره 35، شماره 4، زمستان 1380

محمدمهدی سپهری؛ عباس حاجی فتحعلی ها