نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی دینامیک تاثیر اختلاط غیر ایده آل بر روی عملکرد فرآیند تخمیر بیهوازی فضولات دامی در راکتورهای ناپیوسته دوره ای

دوره 35، شماره 4، زمستان 1380

علیرضا کشتکار؛ بهروز میثمی؛ گیتی ابوالمحمد؛ حسین غفوریان؛ مرتضی خلجی اسدی


2. بررسی پلوتونیوم درنمونه های بیولوژیکی

دوره 40، شماره 0، زمستان 1358

حسین غفوریان؛ ایرج بیات؛ زهره عابدین زاده