نویسنده = ���������������� ��������
مدلسازی دینامیک تاثیر اختلاط غیر ایده آل بر روی عملکرد فرآیند تخمیر بیهوازی فضولات دامی در راکتورهای ناپیوسته دوره ای

دوره 35، شماره 4، اسفند 1380

علیرضا کشتکار؛ بهروز میثمی؛ گیتی ابوالمحمد؛ حسین غفوریان؛ مرتضی خلجی اسدی


بررسی پلوتونیوم درنمونه های بیولوژیکی

دوره 40، شماره 0، اسفند 1358

حسین غفوریان؛ ایرج بیات؛ زهره عابدین زاده