نویسنده = ������������ ������������
ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان

دوره 38، شماره 5، دی 1383

جعفر رزمی؛ مسعود ربانی؛ کامران رضایی؛ سعید کرباسیان