نویسنده = �������������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بازساخت ماتریس رابطه طراحی در روش طراحی اصولی

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

محسن اکبرپور شیرازی؛ رضا رمضانی