نویسنده = ���������� ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل اشباع آب در سازندهای شیل دار به کمک نمودارهای متقاطع پیکت

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

علی اکبر رحیمی بهار؛ حسین حسین پورصیامی