نویسنده = احمدرضا ربانی
طبقه بندی ژئوشیمیایی نفت میادین بخش غربی خلیج فارس

دوره 38، شماره 5، دی 1383

احمدرضا ربانی؛ مهدی شعبانی افراپلی