نویسنده = ����������������������
تعداد مقالات: 1
1. کربن زدایی از کاتالیست نیکل مستعمل در فرآیند هیدروژناسیون روغنهای نباتی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1382

محمودترابی؛ جوادایوانی؛ محمدرضا غلامی نژادثانی آبادی