نویسنده = ���������������������� ��������������
تعیین سیاست سفارش اقتصادی اقلام فاسدشدنی با تورم وابسته به زمان

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ میرمهدی سیداصفهانی؛ ابوالفضل میرزازاده