نویسنده = �������������� ��������
ارائه یک مدل تصمیم‌یار برای انتخاب فروشنده با استفاده از روش استدلال

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

مهدی غضنفری؛ سیدحسن قدسی پور؛ فرهاد فائز