نویسنده = سیدمحمدتقی فاطمی قمی
طراحی یک مدل تلفیقی برای انتخاب تامین‌کننده و تخصیص سفارشات

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ سیدحسن قدسی پور؛ فرهاد فائز


تعیین سیاست سفارش اقتصادی اقلام فاسدشدنی با تورم وابسته به زمان

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ میرمهدی سیداصفهانی؛ ابوالفضل میرزازاده