نویسنده = ���������������� �������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. روشی جدید برای تخمین میانگین و واریانس زمان فعالیت در شبکه پرت

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم؛ سعید داودآبادی فراهانی