نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی و ارزیابی مهندسی مجدد در مدیریت خرید یک شرکت تولیدی

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

سعید جعفری هرندی؛ رضا توکلی مقدم؛ محمدعلی آزاده