نویسنده = ������������ �������� ����������
مدلسازی و ارزیابی مهندسی مجدد در مدیریت خرید یک شرکت تولیدی

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

سعید جعفری هرندی؛ رضا توکلی مقدم؛ محمدعلی آزاده