نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. معنای عملیاتی برای یک زبان مبتنی براکتور

دوره 40، شماره 2، پاییز 1385

علی موقر رحیم آبادی؛ الهام موسوی؛ نیلوفر رضوی؛ مرجان سیرجانی