نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
معنای عملیاتی برای یک زبان مبتنی براکتور

دوره 40، شماره 2، آبان 1385

علی موقر رحیم آبادی؛ الهام موسوی؛ نیلوفر رضوی؛ مرجان سیرجانی