نویسنده = �������� �������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. پردازش فازی سیگنال برای استخراج نقاط تکین آن

دوره 40، شماره 2، پاییز 1385

سیدکمال الدین ستاره دان