نویسنده = سیدکمال الدین ستاره دان
پردازش فازی سیگنال برای استخراج نقاط تکین آن

دوره 40، شماره 2، آبان 1385

سیدکمال الدین ستاره دان