نویسنده = �������������� ��������
مدلسازی حرارتی و بهبود انتقال حرارت در موتورهای SR

دوره 40، شماره 2، آبان 1385

کارو لوکس؛ جواد فیض؛ حسین روحانی