نویسنده = ���������������� �������������� ������������
کاربرد پروفیل های سه بعدی تغییر شکل و فشار اطراف تونل

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

مهدی موسوی؛ محمدتقی همزبان قراملکی