نویسنده = اکبر خداپرست حقی
مطالعه تاثیر گرما ی مایکروویو در فرآیند رنگرزی منسوج پلی استری

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

کتایون محمدی؛ معصومه ولی زاده؛ اکبر خداپرست حقی