نویسنده = ���������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین میزان سایش و بافت سنگ در نمونه هایی از سنگهای...

دوره 40، شماره 1، پاییز 1385

گلپیرا علمی اسدزاده؛ حسین معماریان