نویسنده = سروش فولادچی
چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ

دوره 41، شماره 5، شهریور 1386

محمدفاروق حسینی؛ سروش فولادچی؛ مجتبی گنجی


مقایسه تاثیر نسبت ابعاد نمونه و فشار جانبی بر مقاومت فشاری

دوره 40، شماره 1، آبان 1385

محمد فاروق حسینی؛ مجتبی گنجی؛ سروش فولادچی