نویسنده = سید احمد نوربخش
روشهای تست تخریب کاویتاسیون

دوره 34، شماره 1، خرداد 1379

سید احمد نوربخش؛ رامبد رایگان