نویسنده = ���������������� ��������
اثر شتابهای خطی بر ماکزیمم قابلیت انتقال حرارت در میکرو لوله های حرارتی با شیارهای مثلثی

دوره 36، شماره 1، خرداد 1381

حسین شکوهمند؛ احمد کهربائیان؛ نصرالله تابنده؛ احمد جلیلوند