نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر شتابهای خطی بر ماکزیمم قابلیت انتقال حرارت در میکرو لوله های حرارتی با شیارهای مثلثی

دوره 36، شماره 1، بهار 1381

حسین شکوهمند؛ احمد کهربائیان؛ نصرالله تابنده؛ احمد جلیلوند