نویسنده = احمد کهربائیان
بهینه سازی اگزرژی متمرکز کننده های خورشیدی از نوع سهموی خطی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1387

احمد کهربائیان؛ حمیدرضا ملک محمدی


اثر شتابهای خطی بر ماکزیمم قابلیت انتقال حرارت در میکرو لوله های حرارتی با شیارهای مثلثی

دوره 36، شماره 1، خرداد 1381

حسین شکوهمند؛ احمد کهربائیان؛ نصرالله تابنده؛ احمد جلیلوند