نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 5
2. ضرایب تمرکز در اتصالات چند صفحه ای TTوXX مقاطع مستطیلی توخالی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1381

سید حسین حسینی حصاری؛ محمدرضا بهاری


3. تحلیل برخورد کشتی با سازه های فراساحل

دوره 36، شماره 1، بهار 1381

محمدرضا بهاری؛ بابک شکراللهی


4. ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خورده شده

دوره 34، شماره 2، تابستان 1379

محمدرضا بهاری؛ علی اکبر رحمتی پور


5. ضرائب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای چند صفحه ای و TTوXX

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

محمدرضا بهاری؛ بابک کریم دادیان