نویسنده = �������������� �������� ��������
نقش عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی پی در پی بر خواص چدن نشکن

دوره 31، شماره 1، آذر 1377

محمود نیلی احمد آبادی؛ حسین حاجی بهرامی؛ مهدی اوصیاء