نویسنده = ���������� �������� ������
مدلسازی و مشابه عددی فرآیند PSA جهت جداسازی نیتروژن از هوا

دوره 31، شماره 1، آذر 1377

محمد مهدی اکبرنژاد؛ سعید پاک سرشت