نویسنده = ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی و مشابه عددی فرآیند PSA جهت جداسازی نیتروژن از هوا

دوره 31، شماره 1، پاییز 1377

محمد مهدی اکبرنژاد؛ سعید پاک سرشت