نویسنده = عباس احمدی
بررسی و مدلسازی پایداری سمتی خودرو

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

محمدرضا حائری یزدی؛ عباس احمدی