نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر غلظت مواد فعال سطحی روی پایداری فومهای گاز – مایع

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

سید محمد علی موسویان؛ احمد حلاجی ثانی