نویسنده = سید محمد علی موسویان
بررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387

میر حامد موسوی؛ پریسا خدیو پارسی؛ سید محمد علی موسویان


اثر غلظت مواد فعال سطحی روی پایداری فومهای گاز – مایع

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

سید محمد علی موسویان؛ احمد حلاجی ثانی