نویسنده = ���������������� �������� ��������
شبیه سازی رفتار حالت پایدار ژنراتور القایی تکفاز خودتحریک

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

بابک عابد آشتیانی؛ حمید لسانی