نویسنده = �������������� ��������
شبیه سازی حرکات ارادی بیماران ضایعه نخاعی در هنگام برخاستن از روی صندلی

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

پرویز جبه دار مارالانی؛ فریبا بهرامی؛ مهدی عرفانی