نویسنده = ������������ �������� �������� ��������������