نویسنده = ������������ �������� ����������
مدلهای هیپوالاستیسیته و انتگرال پذیری آنها

دوره 41، شماره 11، اسفند 1386

بیژن عباسی خزایی؛ محمد حبیبی پارسا


طراحی لوح اولیه ورق قطعات نا منظم و محاسبه نیروی سمبه در مراحل مختلف کشش عمیق

دوره 34، شماره 3، آذر 1379

پیام حیدری متین؛ محمد حبیبی پارسا؛ محمود موسوی مشهدی