نویسنده = ������������ ���������� ����������
تولید و شناسائی رزین نفتی و بررسی عوامل موثر بر بازده تولید

دوره 35، شماره 2، شهریور 1380

محمود ترابی انگجی؛ شکوه فتاحی؛ جعفر احمدی