نویسنده = �������������� ����������
فرآوری و بررسی خواص الکتریکی سرامیک BICUVOX.1 ، هادی یون اکسیژن

دوره 35، شماره 2، شهریور 1380

محمد حسین پایدار؛ علی محمد هادیان؛ گونتر فافیلک