نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تعمیم استراتژی محدودیت – حرکت برای جابجا کردن یک جسم در جهت قائم توسط چهار ربات

دوره 35، شماره 2، تابستان 1380

مجید نیلی احمد آبادی؛ شاهین مهدی نژاد روشن